Bindtner, O-Radierung „Ex Libris Alexander Mecsery“, ca. 11,5 x 8,6 auf 14 x 10,…

Bindtner, Berta (Wien 1889-1974, österr. Künstlerin) O-Radierung „Ex Libris Alexander Mecsery“, ca. 11,5 x 8,6 auf 14 x 10,5 cm Büttenpapier. Rücks. am oberen Rand 2 kl. Montagereste. Gutenberg II Nr. 15.992 (1915).

Provenienz: Sammlung Rosa Adamus Montpreis

EUR 15,-- 

Bindtner, O-Radierung
Bindtner, O-Radierung „Ex Libris Alexander Mecsery“